790 691 069

Kontakt do kuriera:

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
wyslijkurierem.pl

 

 

Spis treści

 1. Postanowienia ogólne
 2. Rejestracja konta użytkownika
 3. Podstawowe funkcjonalności serwisu
 4. Zapytanie ofertowe
 5. Dodanie zlecenia
 6. Przyjęcie zlecenia
 7. Rzeczy zabronione
 8. Warunki świadczenia usług
 9. Doręczenie Przesyłki
 10. Warunki płatności
 11. Newsletter
 12. Odpowiedzialność z tytułu wykonania Usługi przewozu
 13. Opłata dodatkowa za niezgodność Przesyłki ze stanem rzeczywistym
 14. Postępowanie reklamacyjne dotyczące świadczenia Usług przewozu
 15. Postępowanie reklamacyjne dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę
 16. Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń
 17. Odstąpienie od umowy
 18. Przetwarzanie danych oraz plików cookies
 19. Warunki licencyjne dotyczące zawartości serwisu
 20. Warunki publikacji treści przez użytkowników
 21. Warunki obowiązywania i zmian regulaminu
 22. Postanowienia końcowe
 23. Definicje użyte w regulaminie

§1. Postanowienia ogólne

 1. Nadrzędnym celem Serwisu jest umożliwienie Użytkownikowi występującemu w charakterze Nadawcy (zwanemu dalej Nadawcą) nawiązania kontaktu z Użytkownikiem występującym w charakterze Przewoźnika (zwanym dalej Przewoźnikiem), w celu zamówienia i wykonania Usługi Przewozu.
 2. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Świadczenie Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
 4. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu oraz może udostępniać go w Koncie Użytkownika lub zamieszczać w załączeniu do wiadomości e-mail, zawierających oświadczenia o przyjęciu ofert Użytkowników. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 5. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 ustawy Kodeks cywilny.
 6. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu, konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika:
 7. urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet,
 8. poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, z włączoną obsługą JavaScript,
 9. aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej,
 10. aktywną i poprawnie skonfigurowaną usługą geolokalizacji,
 11. dostępem do Konta Użytkownika.
 12. Korzystanie z Serwisu może wiązać się z poniesieniem przez Użytkownika kosztów opłat z tytułu dostępu do sieci Internet oraz transmisji danych, w zakresie ustanowionym umową z operatorem telekomunikacyjnym, z którego usług korzysta Użytkownik.
 13. Usługa Przewozu jest świadczona przez Użytkowników występujących w charakterze Przewoźników na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, w odniesieniu do Przesyłek stanowiących paczki listowe rejestrowane albo paczki o wadze do 20 000 g i wymiarach z których żaden nie może przekroczyć 1500 mm albo które nie mogą przekroczyć 3000 mm dla sumy długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość.
 14. Usługi Przewozu są świadczone przez Użytkowników występujących w charakterze Przewoźników na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, w odniesieniu do Przesyłek niespełniających kryteriów wymienionych w pkt. 8.

§2. Rejestracja konta użytkownika

 1. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Użytkownika zostaje zawarta na czas nieoznaczony, w chwili potwierdzenia przez Usługodawcę rejestracji Konta Użytkownika.
 2. Przedmiotem niniejszej Usługi prowadzenia Konta Użytkownika jest udostępnienie panelu Konta Użytkownika, umożliwiającego m. in. zarządzanie danymi Użytkownika i zleceniami.
 3. Aby utworzyć Konto Użytkownika, należy dokonać dobrowolnej i bezpłatnej rejestracji. Następuje ona poprzez wypełnienie i wysłanie do Usługodawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Serwisu.
 4. Warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego jest uzupełnienie jego wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Użytkownika danych lub informacji.
 5. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Użytkownik powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 6. Wysłanie formularza rejestracyjnego do Usługodawcy następuje przy użyciu funkcjonalności Serwisu i za jego pośrednictwem.
 7. Korzystanie z Konta Użytkownika jest możliwe po jego utworzeniu, a następnie zalogowaniu przy użyciu właściwego loginu i hasła.
 8. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Użytkownika, może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu jego funkcjonalności lub poprzez wysłanie oświadczenia Użytkownika w tym przedmiocie do Usługodawcy, np. poprzez wiadomość e-mail lub list.

§3. Podstawowe funkcjonalności serwisu

 1. Usługodawca udostępnia Użytkownikom następujące podstawowe funkcjonalności Serwisu:
 2. udostępnienie formularza kontaktowego,
 3. zlecenie wykonania Usługi Przewozu,
 4. udostępnienie śledzenia paczek,
 5. udostępnienie kalkulatora wartości brutto usługi zlecenia,
 6. udostępnienie cennika usług Przewoźników.
 7. Aby skorzystać z funkcjonalności formularza kontaktowego, należy uzupełnić jego obligatoryjne pola, wprowadzić żądaną treść, a następnie nadać wiadomość do Usługodawcy. Usługodawca udzieli odpowiedzi niezwłocznie, przy użyciu funkcjonalności Serwisu, telefonicznie albo drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Użytkownika.
 8. Aby dokonać zlecenia wykonania Usługi Przewozu, należy skorzystać z formularza zlecenia wykonania Usługi Przewozu, poprzez uzupełnienie jego obligatoryjnych pól w zakresie adresu nadania i adresu doręczenia Przesyłki, wyboru rodzaju i parametrów Przesyłki oraz terminu jej Dostarczenia.
 9. Aby skorzystać z funkcjonalności śledzenia paczek, należy uzupełnić jego obligatoryjne pole, wprowadzając żądany numer przesyłki, dla której nastąpi lokalizacja przesyłki, wraz z tekstowym wskazaniem etapu realizacji. Funkcjonalność udostępniona jest w celu informacyjnym.
 10. Aby skorzystać z funkcjonalności kalkulatora wartości brutto zlecenia, należy uzupełnić jego obligatoryjne pola, wprowadzając żądane parametry, dla której nastąpi kalkulacja. Uzyskany wynik ma charakter szacunkowy i jest prezentowany w celu informacyjnym.
 11. Aby skorzystać z funkcjonalności cennika usług Przewoźników, należy uzupełnić jego obligatoryjne pole, wprowadzając żądany kraj nadania i dostawy oraz wybierając Przewoźnika, dla którego ma nastąpić kalkulacja. Uzyskany wynik ma charakter szacunkowy i jest prezentowany w celu informacyjnym.
 12. Korzystanie z niektórych z wymienionych funkcjonalności może wymagać posiadania Konta Użytkownika i zalogowania do niego. Usługodawca zastrzega możliwość czasowego wyłączenia lub wprowadzenia nowych funkcjonalności.

§4. Zapytanie ofertowe

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi możliwość składania zapytań ofertowych drogą elektroniczną.
 2. Aby złożyć zapytanie ofertowe drogą elektroniczną, należy skorzystać z dedykowanego w tym celu formularza, dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 3. W formularzu zapytania ofertowego, należy uzupełnić jego obligatoryjne pola.
 4. Po uzupełnieniu formularza zapytania ofertowego, Klient zobowiązany jest wprowadzić lub wybrać swoje dane identyfikacyjne i kontaktowe.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie przedstawić zindywidualizowaną ofertę sprzedaży wybranego przez Klienta Towaru, zawierającą informacje o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i płatności.
 6. Przed wysłaniem formularza zapytania ofertowego, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Klient powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 7. Termin obowiązywania oferty sporządzonej przez Sprzedawcę wynosi 7 dni, chyba że oferta zawiera odmienne zastrzeżenie

§5. Dodanie zlecenia

 1. Umowa o świadczenie Usługi przewozu zostaje zawarta w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Przewoźnika.
 2. Przyjęcie przez Usługodawcę Przesyłki w celu świadczenia Usługi jest realizowane na podstawie prawidłowo uzupełnionego formularza zlecenia.
 3. Potwierdzenie przyjęcia przez Przewoźnika formularza zlecenia następuje poprzez wydanie jego jednego egzemplarza Nadawcy lub przesłanie potwierdzenia przyjęcia formularza zlecenia w formie elektronicznej. Usługodawca umożliwia złożenie formularza zlecenia w formie elektronicznej, za pośrednictwem Serwisu.
 4. Formularz zlecenia jest sporządzany w dwóch egzemplarzach, przeznaczonych dla Nadawcy oraz Usługodawcy.

§6. Przyjęcie zlecenia

 1. Zlecenia wykonania Usługi przewozu można dokonywać za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 7 dni w tygodniu i
 2. godziny na dobę, przy użyciu funkcji zlecenia wykonania Usługi przewozu. Po uzupełnieniu formularza zlecenia Użytkownik przechodzi do realizacji zamówienia.
 3. Podczas składania zlecenia Użytkownik wprowadza lub wybiera:
 4. parametry przesyłki
 5. swoje dane identyfikacyjne i kontaktowe,
 6. dane adresowe w celu Dostarczenia Przesyłki,
 7. informacje rozliczeniowe,
 8. metodę płatności.
 9. W przypadku, gdy Użytkownikiem jest zalogowany posiadacz Konta Użytkownika, przechodzi do kolejnego etapu zlecenia wykonania Usługi przewozu.
 10. W przypadku, gdy Użytkownikiem nie jest zalogowany posiadacz Konta Użytkownika, wybiera sposób zlecenia wykonania Usługi przewozu:
 11. przy użyciu Konta Użytkownika, które zostanie zarejestrowane. Wówczas Użytkownik dokonuje rejestracji Konta Użytkownika i przy jego użyciu przechodzi do kolejnego etapu zlecenia wykonania Usługi przewozu,
 12. z pominięciem użycia Konta Użytkownika. Wówczas Użytkownik przechodzi do kolejnego etapu zlecenia wykonania Usługi przewozu,
 13. przy użyciu posiadanego Konta Użytkownika. Wówczas Użytkownik przechodzi do kolejnego etapu zlecenia wykonania Usługi przewozu.
 14. Formularz zlecenia powinien zawierać wymagane w nim informacje, w szczególności na temat:
 15. rodzaju Przesyłki,
 16. adresu doręczenia Przesyłki,
 17. wagi i gabarytów Przesyłki,
 18. ilości Przesyłek,
 19. daty i godziny odbioru Przesyłki przez Przewoźnika, w celu jej nadania, w przypadku wyboru tego trybu realizacji Usługi przewozu,
 20. zawartości Przesyłki w formie opisu słownego,
 21. żądania trybu realizacji Usługi poprzez odbiór Przesyłki, w celu jej nadania przez Usługodawcę albo transport własny przez Nadawcę do Usługodawcy,
 22. zawartości rzeczy wymagających zachowania szczególnej ostrożności ze względu na podatność na uszkodzenie mechaniczne, poprzez wybór oznaczenia „uwaga szkło” albo „ostrożnie”,
 23. żądania opcjonalnego trybu realizacji Usługi przez pobranie płatności od Adresata przy doręczeniu wraz ze wskazaniem kwoty pobrania,
 24. żądania opcjonalnego ubezpieczenia Przesyłki, ze wskazaniem kwoty ubezpieczenia,
 25. żądania opcjonalnego Przewozu Przesyłki o niestandardowym gabarycie,
 26. usług dodatkowych,
 27. danych Nadawcy i Adresata, zawierających w szczególności adres z kodem pocztowym, imię, nazwisko (albo nazwę), adres e-mail i numer telefonu.
 28. Zlecenie wykonania Usługi przewozu poprzedza otrzymanie przez Użytkownika poprzez wyświetlenie w obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie za wykonanie Usługi przewozu wraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i płatności.
 29. Zlecenie wykonania Usługi przewozu może nastąpić poprzez użycie właściwego przycisku w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem Użytkownikowi przez Przewoźnika oferty zawarcia umowy o świadczenie Usługi przewozu Przesyłki ujętej w zamówieniu.
 30. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Użytkownik powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 31. Usługodawca niezwłocznie poinformuje Użytkownika o niemożliwości przyjęcia zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje drogą telefoniczną lub elektroniczną. Informacja może stanowić odrzucenie oferty w całości albo zawierać następujące propozycje modyfikacji zamówienia:
 32. odrzucenie oferty w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,
 33. dokonanie podziału Towarów podlegających Dostarczeniu na część, której Dostarczenie jest możliwe oraz część, której Dostarczenie nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia.
 34. Przyjęcie oferty Przewoźnika dokonane przez Użytkownika z zastrzeżeniem zmiany, o której stanowi punkt powyższy poczytuje się za nową ofertę, wymagającą przyjęcia przez Użytkownika w celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi przewozu.
 35. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia przez Przewoźnika następuje za pośrednictwem Serwisu.
 36. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia jest równoznaczne z przyjęciem przez Użytkownika oferty zawarcia umowy o świadczenie Usługi przewozu, złożonej przez Przewoźnika.
 37. Przesyłka powinna spełniać następujące kryteria:
 38. zgodności z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowieniami Regulaminu,
 39. nie może zawierać rzeczy wymienionych w liście rzeczy zabronionych, co do których Przewoźnik nie świadczy Usług przewozu,
 40. stanu umożliwiającego prawidłowy przewóz oraz wydanie bez uszkodzenia lub ubytku.
 41. Adresat jest uprawniony do żądania od Przewoźnika otwarcia Przesyłki, w celu weryfikacji zgodności jej zawartości z oświadczeniem i deklaracją Nadawcy, a także postanowieniami Regulaminu lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 42. Przewoźnik jest uprawniony do odmowy świadczenia Usługi w przypadku uzasadnionego podejrzenia:
 43. niezgodności zawartości Przesyłki z postanowieniami Regulaminu lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
 44. niezgodności oświadczeń Nadawcy w przedmiocie zawartości Przesyłki, z jej rzeczywistym stanem faktycznym.
 45. Przewoźnik nie jest zobowiązany do weryfikowania zawartości Przesyłek, w szczególności pod kątem zgodności ich zawartości z postanowieniami Regulaminu lub oświadczeniami Nadawcy.
 46. Przyjęcie przez Przewoźnika Przesyłki do wykonania Usługi przewozu nie uzasadnia domniemania, iż zawartość Przesyłki była zgodna z postanowieniami Regulaminu.
 47. Przewoźnik może odmówić wykonania Usługi przewozu, a w razie podjęcia się jej realizacji nie ponosi odpowiedzialności za szkody mogące być następstwem przedłożenia formularza zlecenia wypełnionego nieprawidłowo lub niezgodnie ze stanem faktycznym.

§7. Rzeczy zabronione

 1. Przewoźnik nie przyjmuje Przesyłek i nie świadczy Usług w odniesieniu do rzeczy:
 2. których posiadanie lub przewóz jest zabroniony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 3. niespełniających wymogów Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe,
 4. podlegających ograniczeniom w przewozie lub spełnienia szczególnych procedur i warunków przewozu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe,
 5. których przewóz mógłby stanowić naruszenie przepisów określających warunki wykonywania przewozów drogowych, przepisów określających warunki pracy kierowców, przepisów ruchu drogowego lub przepisów o drogach publicznych, w szczególności przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 6. mogących stanowić zagrożenie dla życia ludzi, zwierząt oraz dla środków transportu, w szczególności broni lub amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych, radioaktywnych lub żrących,
 7. wymagających szczególnych warunków przewozu, w szczególności zwierząt, zwłok, szczątków ludzkich lub zwierzęcych, towarów chemicznych, towarów aktywnych biologicznie lub promieniotwórczych, leków które wymagają szczególnych warunków przewozu,
 8. o szczególnej wartości, w szczególności stanowiących rzeczy unikalne, dzieła sztuki, antyki, numizmatyki, wyroby jubilerskie, materiały szlachetne, środki pieniężne, dokumenty unikalne, dokumenty przetargowe, instrumenty finansowe a w szczególności weksle, czeki, akcje, karty płatnicze, inne papiery wartościowe,
 9. stanowiących wyroby tytoniowe, alkoholowe lub inne wyroby akcyzowe,
 10. stanowiących artykuły żywnościowe, w przypadku gdy ich przewóz wymaga stosowania szczególnych urządzeń, środków lub warunków transportowych,
 11. stanowiących szybko psujące się artykuły, w szczególności artykuły spożywcze.
 12. Przepis pkt. 1 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy:
 13. opakowanie Przesyłki nie spełnia funkcji zabezpieczającej, w szczególności przed samoczynnym otwarciem, wydostaniem się zawartości Przesyłki na zewnątrz opakowania, zabrudzeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem innych Przesyłek,
 14. opakowanie Przesyłki zawiera napisy lub elementy graficzne, naruszające przepisy powszechnie obowiązującego prawa, normy moralne lub dobra osobiste Adresata lub osób trzecich.
 15. Nadawca jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej w następstwie nadania Przesyłki spełniającej kryteria o których stanowi pkt. 1 lub 2 przez siebie lub osobę wskazaną jako uprawnioną do wydania Przesyłki celem jej nadania.
 16. Przewoźnik jest uprawniony do odmowy zawarcia Umowy lub odstąpienia od niej, w przypadku gdy zawartość Przesyłki spełnia kryteria o których stanowi pkt. 1 lub 2.
 17. W przypadku nadania przez Nadawcę rzeczy spełniających kryteria wymienione w pkt. 1 lub 2, odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu ich Przewozu jest wyłączona.

§8. Warunki świadczenia usług

 1. Usługi są świadczone zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, cenami ustalanymi każdorazowo przez Przewoźników w odniesieniu do konkretnej oferty oraz z zachowaniem terminów opublikowanych na stronie internetowej Serwisu.
 2. Podstawę świadczenia Usługi stanowi prawidłowo uzupełniony i przyjęty przez Przewoźnika formularz zlecenia, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Usługi Przewozu są realizowane przez Przewoźnika w dniach roboczych, po zawarciu Umowy oraz najwcześniej od chwili zaksięgowania wpłaty z tytułu Usługi.
 4. W przypadku wyboru usług dodatkowych, są one realizowane przez Przewoźnika łącznie z Usługą przewozu.
 5. Usługi dodatkowe są realizowane przez Przewoźnika zgodnie z warunkami ich świadczenia, opublikowanymi na stronie internetowej Serwisu.
 6. W przypadku wyboru trybu realizacji Usługi przez odbiór Przesyłki od osoby wskazanej przez Nadawcę lub od Nadawcy, w zakres świadczenia wchodzi odbiór Przesyłki przez Usługodawcę, w terminie, godzinie i miejscu wskazanym w formularzu zlecenia.
 7. Próba odbioru Przesyłki, o której stanowi pkt. 4 odbywa się jednorazowo, a Przewoźnik nie dokonuje jej ponowienia.
 8. W przypadku wyboru trybu realizacji Usługi przez transport własny Przesyłki do Przewoźnika, Nadawca zobowiązuje się do jej dostarczenia na własny koszt oraz ryzyko. Odbiór Przesyłek przez Przewoźnika jest realizowany w dniach i godzinach ustalonych przez Nadawcę i Przewoźnika.
 9. W przypadku zamówienia Usługi, w zakres której wchodzi Przewóz Przesyłki za pobraniem, Nadawca upoważnia Przewoźnika do odbioru w jego imieniu kwoty pobrania oraz przekazania jej na rzecz Nadawcy.
 10. Przekaz środków pieniężnych, należnych Nadawcy od Przewoźnika, następuje na rachunek bankowy podany przez Nadawcę.
 11. W przypadku wyboru przez Nadawcę opcji ubezpieczenia Przesyłki, pomiędzy Nadawcą a Przewoźnikiem zawierana jest odrębna umowa ubezpieczenia Przesyłki na kwotę ubezpieczenia podaną w formularzu zlecenia, na warunkach ustanowionych w warunkach ubezpieczenia, stanowiących załącznik do Regulaminu.
 12. Przy wykonywaniu Usług, Przewoźnik jest uprawniony do podzlecania części lub całości świadczeń na rzecz osób lub podmiotów trzecich, świadczących usługi przewozu rzeczy oraz usługi pocztowe, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe oraz ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.

§9. Doręczenie Przesyłki

 1. Doręczenie Przesyłki następuje w miejscu jej doręczenia, zamieszczonym w formularzu zlecenia.
 2. W celu potwierdzenia doręczenia Przesyłki, Przewoźnik może wykorzystywać tradycyjne listy potwierdzeń doręczenia oraz urządzenia elektroniczne, umożliwiające złożenie podpisu pod potwierdzeniem doręczenia Przesyłki.
 3. Elektroniczne potwierdzenie odbioru Przesyłki lub wydruk elektronicznego potwierdzenia odbioru Przesyłki stanowi dowód jej doręczenia, równoważny potwierdzeniu tradycyjnemu.
 4. Odmowa odbioru Przesyłki przez Adresata skutkuje jej zwrotem do Nadawcy, na jego koszt.
 5. Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w formularzu zlecenia w ciągu 30 dni od upływu terminu Przewozu, uważa się za utraconą.

§10. Warunki płatności

 1. Ceny z tytułu świadczonych Usług ustalane są na podstawie aktualnie obowiązujących cenników ustalanych każdorazowo przez Przewoźników, zamieszczonych na stronie internetowej Serwisu.
 2. Ceny podane na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT.
 3. Łączna cena zamówienia, widoczna przed potwierdzeniem zamówienia obejmuje cenę wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami transakcji oraz prowizji + VAT pobieraną przez Usługodawcę od każdej zleconej Usługi przewozu.
 4. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Usługodawcy, Nadawcy i Przewoźnika.
 5. Usługodawca umożliwia dokonywanie płatności z tytułu świadczonych Usług przy użyciu zewnętrznego systemu płatności Przelewy24, obsługiwanego przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935, NIP: 7792369887 oraz REGON: 301345068.
 6. Usługobiorca jest zobowiązany do zapłaty za Usługę z góry. Termin płatności należności przypada na chwilę zawarcia Umowy.
 7. Rachunek lub faktura z tytułu świadczonych Usług zostają wydane Nadawcy w chwili zawarcia Umowy lub przesłane wiadomością email pod adres e-mail Nadawcy, w zależności od jego woli.
 8. Nadawca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
 9. W czasie, w którym Przesyłka pozostaje w posiadaniu Przewoźnika, przysługuje jemu prawo zastawu na Przesyłce, w celu zabezpieczenia należności Przewoźnika, ze szczególnym uwzględnieniem wynagrodzenia oraz innych opłat, kosztów lub wydatków, poniesionych w związku ze świadczeniem Usługi, a także uzasadnionych, dodatkowych kosztów świadczenia Usługi, wynikających z przyczyn leżących po stronie Nadawcy lub Adresata. W stosunku do Nadawców będących Konsumentami, prawo zastawu znajduje zastosowanie na warunkach ustanowionych w przepisach ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe oraz ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.
 10. W przypadku nie uiszczenia przez Nadawcę zapłaty za Usługę w przeciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy, Usługodawca może dokonać potrącenia z należności na rzecz Nadawcy. Dokonanie potrącenia odbywa się poprzez złożenia oświadczenia.
 11. Zwrot płatności przez Przewoźnika następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny zwrotu, a w szczególności w przypadku odstąpienia od Umowy przez Konsumenta albo uznania przez Przewoźnika roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
 12. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Nadawcę w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

§11. Newsletter

 1. Przedmiotem niniejszej Usługi newsletter jest świadczenie Usługodawcy, polegające na przesyłaniu informacji handlowych pod adres poczty elektronicznej Klienta.
 2. Aby zamówić Usługę newsletter, należy użyć właściwego pola aktywacji newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym formularzu udostępnionym przez Usługodawcę na stronie internetowej Sklepu.
 3. Warunkiem prawidłowego zamówienia Usługi newsletter jest podanie adresu e-mail Klienta. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu świadczenia Usługi i zawarcia umowy w jej przedmiocie.
 4. Przed wysłaniem formularza zamówienia Usługi newsletter, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Klient może dobrowolnie oświadczyć, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez Usługodawcę.
 5. Usługodawca informuje, iż cele marketingowe wskazane powyżej, mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Usługodawcę informacji handlowych przy użyciu danych kontaktowych Klienta. Zgoda o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili.
 6. Wysłanie formularza zamówienia Usługi newsletter do Usługodawcy następuje przy użyciu funkcjonalności Sklepu i za jego pośrednictwem.
 7. Umowa o świadczenie Usługi newsletter zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili potwierdzenia przez Usługodawcę zapisu Klienta na listę newslettera.
 8. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi newsletter może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu między innymi: funkcjonalności Sklepu lub wypisania z subskrypcji przy użyciu linku dezaktywującego, znajdującego się w obszarze wiadomości newsletter, a także poprzez wysłanie oświadczenia Klienta w tym przedmiocie do Usługodawcy, np. w wiadomości e-mail lub liście.

§12. Odpowiedzialność z tytułu wykonania Usługi przewozu

 1. Odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki albo opóźnienie w przewozie Przesyłki ponosi Przewoźnik.
 2. Odpowiedzialność Przewoźnika za utratę, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki, w stosunku do których zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, zostaje wyłączona w przypadku, gdy utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie Przesyłki powstały z przyczyn występujących po stronie Nadawcy, niewywołanych winą Przewoźnika, z właściwości Przesyłki albo wskutek siły wyższej, a także jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki powstały co najmniej z jednej z następujących przyczyn:
 3. nadania pod nazwą niezgodną z rzeczywistością, nieścisłą lub niedostateczną rzeczy wyłączonych z przewozu lub przyjmowanych do przewozu na warunkach szczególnych albo niezachowania przez Nadawcę tych warunków,
 4. braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania rzeczy, narażonych w tych warunkach na szkodę wskutek ich naturalnych właściwości,
 5. szczególnej podatności rzeczy na szkodę wskutek wad lub naturalnych właściwości,
 6. ładowania, rozmieszczenia lub wyładowywania rzeczy przez Nadawcę,
 7. przewozu przesyłek, które zgodnie z przepisami lub umową powinny być dozorowane, jeżeli szkoda wynikła z przyczyn, którym miał zapobiec dozorca.
 8. W stosunku do Usług, o których stanowi pkt. powyższy:
 9. przewoźnik nie odpowiada za ubytek Przesyłki, której masy i liczby sztuk nie sprawdził przy nadaniu, jeżeli dostarczy ją bez śladu naruszenia, a w razie przewozu w zamkniętym środku transportowym – również z nienaruszonymi plombami Nadawcy, chyba że osoba uprawniona udowodni, że szkoda powstała w czasie od przyjęcia Przesyłki do przewozu aż do jej wydania,
 10. jeżeli Przesyłka nadeszła do miejsca przeznaczenia w pojemniku transportowym, nienaruszonym, zamkniętym przez Nadawcę i z nienaruszonymi, założonymi przez niego plombami, domniemywa się, że szkoda nie nastąpiła w czasie przewozu,
 11. wartość odszkodowania za utratę lub ubytek Przesyłki nie może przewyższać wartości, którą ustala się na podstawie i w następującej kolejności: wartości Usługi bądź wartości rzeczy tego samego rodzaju i gatunku w miejscu i czasie nadania, a w razie niemożliwości ustalenia wysokości odszkodowania w ten sposób, na podstawie wyceny rzeczoznawcy, przy czym w razie uszkodzenia Przesyłki, odszkodowanie ustala się w wysokości odpowiadającej procentowemu zmniejszeniu się wartości,
 12. niezależnie od odszkodowań wymienionych w pkt. 3, Przewoźnik jest obowiązany zwrócić przewoźne i inne koszty związane z przewozem Przesyłki: w razie utraty – w pełnej wysokości, w razie ubytku – w odpowiedniej części, w razie uszkodzenie – w wysokości odpowiadającej procentowi obniżenia wartości Przesyłki wskutek uszkodzenia,
 13. przewoźnik jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania do wysokości podwójnej kwoty przewoźnego, w przypadku gdy wskutek zwłoki w Usłudze powstała szkoda inna niż w Przesyłce.
 14. Odpowiedzialność Przewoźnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług, w stosunku do których zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, zostaje wyłączona w przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek: siły wyższej, z przyczyn występujących po stronie Nadawcy, niewywołanych winą Usługodawcy, z powodu naruszenia przez Usługodawcę przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe albo Regulaminu, z powodu właściwości Przesyłki, z powodu strajku pracowników Przewoźnika.
 15. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, przysługuje odszkodowanie:
 16. za utratę Przesyłki poleconej – w wysokości żądanej przez Nadawcę, nie wyższej jednak niż pięćdziesięciokrotność opłaty pobranej przez Przewoźnika wyznaczonej za traktowanie przesyłki pocztowej jako przesyłki poleconej,
 17. za utratę Przesyłki – w wysokości żądanej przez Nadawcę, nie wyższej jednak niż dziesięciokrotność opłaty pobranej za jej nadanie,
 18. za utratę Przesyłki z zadeklarowaną wartością – w wysokości żądanej przez Nadawcę, nie wyższej jednak niż zadeklarowana wartość Przesyłki,
 19. za ubytek zawartości lub uszkodzenie Przesyłki lub Przesyłki poleconej – w wysokości żądanej przez Nadawcę lub w wysokości zwykłej wartości utraconych lub uszkodzonych rzeczy, nie wyższej jednak niż maksymalna wysokość odszkodowania, o którym mowa w pkt. 1 lub 2,
 20. za ubytek zawartości Przesyłki z zadeklarowaną wartością – w wysokości zwykłej wartości utraconych rzeczy,
 21. za uszkodzenie zawartości Przesyłki z zadeklarowaną wartością – w wysokości zwykłej wartości rzeczy, których uszkodzenie stwierdzono,
 22. za doręczenie Przesyłki rejestrowanej w najszybszej kategorii w terminie późniejszym niż w 4 dniu po dniu nadania – w wysokości,
 23. stanowiącej różnicę między opłatą za przesyłkę listową najszybszej kategorii danego przedziału wagowego, a opłatą za taką przesyłkę,
 24. niebędącą przesyłką najszybszej kategorii tego samego przedziału wagowego,
 25. nigdy nie wyższe niż zadeklarowana wartość Przesyłki.
 26. W przypadku niewykonania Usługi, o której stanowi pkt. powyższy, Przewoźnik zwraca w całości pobraną opłatę za Usługę niezależnie od należnego odszkodowania.
 27. Przewidziane w Regulaminie ograniczenia wysokości odszkodowania nie mają zastosowania, jeżeli szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Przewoźnika.
 28. Odpowiedzialność Przewoźnika w stosunku do Nadawców niebędących Konsumentami z tytułu utraty dochodów lub korzyści, podlega wyłączeniu.
 29. Niezależnie od postanowień Regulaminu, odpowiedzialność Przewoźnika z tytułu świadczenia Usług nie jest rozszerzona w stosunku do przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe albo ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.

§13. Opłata dodatkowa za niezgodność Przesyłki ze stanem rzeczywistym

 1. Usługodawca zastrzega, że Przewoźnik, może wykonać badanie zgodności danych Przesyłki ze stanem rzeczywistym, w tym zwłaszcza informacji o Przesyłce wskazanych przez Nadawcę w trakcie składania zamówienia, w szczególności zaś parametrów podanych w § 6 ust. 5 Regulaminu.
 2. W przypadku wykrycia braku zgodności danych podanych przez Nadawcę w trakcie złożenia zamówienia ze stanem rzeczywistym, w szczególności w postaci nieprawdziwości w zakresie wagi lub wymiarów Przesyłki, Przewoźnik może naliczyć na rzecz Usługodawcy dodatkową opłatę od Przesyłki.
 3. Kosztami opłaty dodatkowej od Przesyłki, w wysokości 100 zł, powiększonymi o równowartość powstałej dopłaty od Przesyłki, obciążony jest Nadawca.
 4. Usługodawca, w drodze elektronicznej, przekazuje Nadawcy protokół weryfikacyjny utworzony przez Przewoźnika.

§14. Postępowanie reklamacyjne dotyczące świadczenia Usług przewozu

 1. Reklamacje można składać listem lub wiadomością e- mail pod adres pocztowy lub elektroniczny Przewoźnika, podany w formularzu zlecenia.
 2. Reklamacje można składać przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
 3. Reklamacje można składać z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług przewozu, a w szczególności: niewykonania lub opóźnienia w terminie realizacji Usługi przewozu, uszkodzenia, zagubienia lub opóźnienia w doręczeniu Przesyłki.
 4. W stosunku do reklamacji Przesyłek podlegających przepisom ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, stosuje się te przepisy, przepisy Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej oraz postanowienia Regulaminu, o ile nie pozostają one w kolizji z wymienionymi przepisami.
 5. W stosunku do reklamacji Przesyłek podlegających przepisom ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, stosuje się te przepisy, przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego oraz postanowienia Regulaminu, o ile nie pozostają one w kolizji z wymienionymi przepisami.
 6. Reklamacja Usługi podlegającej przepisom ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe powinna zawierać:
 7. imię i nazwisko Nadawcy albo Adresata albo nazwę oraz adres do korespondencji albo adres siedziby Nadawcy albo Adresata, 2. przedmiot reklamacji,
 8. datę i miejsce nadania przesyłki pocztowej albo przekazu pocztowego,
 9. numer formularza zlecenia potwierdzającego nadanie lub numer przesyłki pocztowej – w przypadku przesyłki rejestrowanej albo przekazu pocztowego,
 10. uzasadnienie reklamacji,
 11. kwotę odszkodowania – w przypadku, gdy Usługobiorca składający reklamację żąda odszkodowania,
 12. podpis Usługobiorcy składającego reklamację – w przypadku reklamacji wnoszonej w formie pisemnej,
 13. datę sporządzenia reklamacji,
 14. wykaz załączonych dokumentów,
 15. oryginał formularza zlecenia – w przypadku reklamacji wnoszonej przez Nadawcę Przesyłki,
 16. oświadczenie Nadawcy o zrzeczeniu się prawa do dochodzenia roszczeń – w przypadku reklamacji wnoszonej przez Adresata Przesyłki,
 17. kopię protokołu sporządzonego przez operatora pocztowego bezpośrednio przy przyjęciu uszkodzonej przesyłki rejestrowanej lub stwierdzonych ubytkach jej zawartości – w przypadku przyjęcia tej przesyłki przez Adresata – albo oświadczenie o stwierdzonych ubytkach lub uszkodzeniach przesyłki rejestrowanej złożone przez przyjmującego tę przesyłkę bezpośrednio przy przyjęciu przesyłki,
 18. opakowanie uszkodzonej Przesyłki,
 19. oświadczenie o stwierdzeniu niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki pocztowej, z zachowaniem terminu, o którym stanowi art. 87 ust. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, wraz ze wskazaniem okoliczności bądź dowodów potwierdzających zaistnienie okoliczności warunkujących dochodzenie odszkodowania, o których mowa w art. 87 ust. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe,
 20. przytoczenie okoliczności potwierdzających nadanie lub doręczenie przesyłki pocztowej albo przekazu pocztowego oraz wskazanie dowodów potwierdzających ten fakt,
 21. dokumenty potwierdzające nienależyte wykonanie usługi doręczenia przesyłek pocztowych, o których mowa w art. 89 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.
 22. Przepisy pkt. 6 pkt. 10 – 16 znajdują zastosowanie do reklamacji wnoszonej w formie innej, niż za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 23. Reklamacja Usługi podlegającej przepisom ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe powinna zawierać:
 24. datę sporządzenia reklamacji,
 25. imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) Przewoźnika,
 26. imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację,
 27. tytuł oraz uzasadnienie reklamacji,
 28. kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego formularza zlecenia),
 29. wykaz załączonych dokumentów,
 30. podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji,
 31. potwierdzone kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia.
 32. Roszczenie z tytułu nienależytego wykonania Usługi podlegającej przepisom ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe:
 33. wygasa wskutek przyjęcia Przesyłki bez zastrzeżeń, chyba że ubytki lub uszkodzenia Przesyłki niedające się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu Przesyłki i nie później niż po upływie 7 dni od przyjęcia Przesyłki zgłosił Usługodawcy roszczenie z tego tytułu oraz udowodnił, że ubytki lub uszkodzenia Przesyłki powstały w czasie między przyjęciem Przesyłki przez Przewoźnika w celu wykonania Usługi a jej doręczeniem Adresatowi – w zakresie roszczeń z tytułu uszkodzeń i ubytków Przesyłki,
 34. można zgłosić po upływie 14 dni i nie później niż w terminie 12 miesięcy, liczonych od dnia nadania Przesyłki – w zakresie pozostałych roszczeń,
 35. przysługuje Adresatowi w przypadku, gdy Nadawca zrzeknie się na jego rzecz prawa dochodzenia roszczeń albo gdy Przesyłka zostanie doręczona Adresatowi.
 36. Roszczenie z tytułu nienależytego wykonania Usługi podlegającej przepisom ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe:
 37. wygasa wskutek przyjęcia Przesyłki bez zastrzeżeń, chyba że: szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem Przesyłki przez uprawnionego, zaniechano takiego stwierdzenia z winy Przewoźnika, ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika lub szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu Przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem Przesyłki do przewozu a jej wydaniem,
 38. w zakresie żądania zwrotu należności lub jej części przysługuje temu Usługobiorcy, który dokonał zapłaty, w zakresie innych roszczeń przysługuje temu Usługobiorcy, któremu przysługuje prawo rozporządzania Przesyłką.
 39. Przewoźnik rozpoznaje reklamacje w terminie 30 dni od daty zgłoszenia.
 40. W stosunku do reklamacji Usługi podlegającej przepisom ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe w przypadku, gdy wniesiona reklamacja nie spełnia warunków wymienionych w Regulaminie a wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Przewoźnik wzywa do usunięcia braków w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Terminu tego nie wlicza się do terminu rozpatrzenia reklamacji.
 41. W stosunku do reklamacji Usługi podlegającej przepisom ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe w przypadku, gdy wniesiona reklamacja nie spełnia warunków wymienionych w Regulaminie a wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Przewoźnik wzywa do usunięcia braków w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. W takim przypadku, za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania przez Usługodawcę uzupełnionej reklamacji.

§15. Postępowanie reklamacyjne dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę

 1. Reklamacje mogą być składane z tytułu Usług świadczonych przez Usługodawcę.
 2. Reklamacje można składać listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny Usługodawcy, podany w Danych Kontaktowych Usługodawcy.
 3. Reklamacje można składać przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
 4. Reklamacje można składać z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług świadczonych przez Usługodawcę.
 5. W treści składanej reklamacji zaleca się zamieszczenie:
 6. danych kontaktowych, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej,
 7. numeru rachunku bankowego, który posłuży zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności,
 8. opisu problemu oraz danych identyfikacyjnych.
 9. Usługodawca rozpoznaje reklamacje z tytułu świadczonych usług w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.
 10. Usługodawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji.

§16. Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń

 1. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
 3. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
 4. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
 5. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja
 6. r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.
 7. Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów wymienionych w pkt. 1.
 8. Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl.
 9. Tryb postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich ustanowiony jest odpowiednio w 5 rozdziale ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z uwzględnieniem przepisów szczególnych oraz w art. 110 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 10. Do wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dołącza się uzasadnienie żądania strony oraz kopie posiadanych przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających informacje zawarte we wniosku.

§17. Odstąpienie od umowy

 1. Zawarte w niniejszym artykule postanowienia dotyczące prawa do odstąpienia od umowy przez Konsumentów stosuje się w stosunku do osoby fizycznej, zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od umowy, z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu.
 3. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do umowy, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 5. W pozostałych przypadkach Konsument może odstąpić od umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

§18. Przetwarzanie danych oraz plików cookies

 1. Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę, znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Serwisu.
 2. Informacje o stosowanych plikach cookies znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Serwisu.

§19. Warunki licencyjne dotyczące zawartości serwisu

 1. Usługodawca udziela na rzecz Użytkowników korzystających z Serwisu nieodpłatnej licencji w zakresie własnego użytku osobistego i w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, z zachowaniem niniejszych warunków.
 2. Nazwa Serwisu, projekt graficzny Serwisu, struktura Serwisu, Serwis, kod źródłowy lub skompilowany Serwisu, strony internetowe służące do obsługi Serwisu oraz wszelkie dokumenty opracowane przez Usługodawcę w związku z udostępnieniem Serwisu, włączając w to również powiązane utwory, w tym Regulamin oraz inne dokumenty lub wiadomości przesyłane w związku ze świadczeniem Usług, stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Usługodawca nie przenosi na Użytkownika praw autorskich majątkowych do Serwisu ani żadnych utworów stanowiących jego część, ani uprawnienia do przyznawania zezwoleń w przedmiocie rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi do tych utworów lub Serwisu i korzystania z nich, a także na wykonywanie innych praw zależnych, niezastrzeżonych w warunkach licencyjnych.
 3. Prawo do używania Serwisu i powiązanych z nim utworów, obowiązuje na następujących polach eksploatacji: zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 4. Użytkownik nie może: wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać utworów ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów pochodnych na ich podstawie, wykonywać zmian utworów, usuwać informacji o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą pojawić się w obszarze utworów, wykorzystywać utworów w celach naruszających obowiązujące przepisy prawa powszechnego lub normy etyczne i moralne.
 5. Licencja jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i niewyłączna, a obowiązuje w stosunku do całości Serwisu i powiązanych z nim utworów. Usługodawca zachowuje wyłączne prawa do decydowania o zachowaniu integralności Serwisu.

§20. Warunki publikacji treści przez użytkowników

 1. Publikując w Serwisie dowolne treści, Użytkownik udziela na rzecz Usługodawcy nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie, nieograniczonej terytorialnie i niewyłącznej licencji w zakresie ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji: publikacja w obszarze strony internetowej Serwisu, zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, z zachowaniem prawa do udzielania sublicencji, w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu.
 2. Publikując w Serwisie odnośnik do innej strony internetowej, zarówno poprzez linkowanie jak i embeddowanie, Użytkownik powinien zapoznać się z dokumentacją prawną tej strony internetowej oraz z warunkami licencyjnymi w przedmiocie korzystania z utworów opublikowanych w jej obszarze, w celu stwierdzenia, czy wyżej wymienione dokumenty uprawniają Użytkownika do publikacji odnośnika w Serwisie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Publikując w Serwisie odnośnik do utworu opublikowanego na innej stronie internetowej poprzez embeddowanie, Użytkownik powinien upewnić się, iż utwór ten jest udostępniony publicznie i bez ograniczeń, a dostęp do niego nie wymaga logowania, subskrypcji lub płatności.
 4. Publikując w Serwisie treść lub odnośnik do innej strony internetowej, w obszarze których uwidoczniono wizerunki osób trzecich, których zgoda jest konieczna do publikacji, Użytkownik powinien upewnić się, iż osoby te wyraziły na to zgodę.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie do Serwisu lub za jego pośrednictwem, treści:
 6. bezprawnych,
 7. mogących wprowadzić w błąd innych Użytkowników,
 8. naruszających dobra osobiste Użytkowników, Usługodawcy lub osób trzecich,
 9. powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne lub naruszające dobre obyczaje, w szczególności: treści pornograficznych, treści propagujących używanie narkotyków lub nadmierne spożywanie alkoholu, treści nawołujących do rasizmu, ksenofobii lub szerzenia nienawiści.
 10. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia lub moderacji treści, które naruszają postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§21. Warunki obowiązywania i zmian regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
 2. Zmiana Regulaminu lub wypowiedzenie przez Usługodawcę umowy o świadczenie Usługi może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu postanowień zawartych w Regulaminie, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę, w szczególności w następujących wypadkach:
 3. zmiana w zakresie funkcjonowania oferowanych przez Usługodawcę Usług lub funkcjonalności, w tym wycofanie Usługi lub funkcjonalności, do której mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,
 4. wprowadzenie przez Usługodawcę nowych Usług lub funkcjonalności, do których będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu,
 5. zmiana systemów informatycznych wykorzystywanych przez Usługodawcę, do których mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,
 6. zmiana przepisów prawa: regulujących Usługi oferowane przez Usługodawcę, do których zastosowanie mają postanowienia Regulaminu, mających wpływ na świadczenie Usługi, wykonywanie umowy lub Regulaminu, zmiana przepisów podatkowych lub zasad rachunkowości stosowanych przez Usługodawcę, zmiana lub wydanie nowych orzeczeń sądowych, orzeczeń organów administracji, zaleceń lub rekomendacji uprawnionych organów, w tym Prezesa Urzędu lub Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w zakresie związanym ze świadczeniem Usług, wykonywaniem umowy lub Regulaminu,
 7. zmiana przez Usługodawcę modelu biznesowego prowadzonej działalności, objętej niniejszym Regulaminem.
 8. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Serwisu.
 9. Usługodawca publikuje informację o zmianie Regulaminu w obszarze strony internetowej Serwisu, nie później niż w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia. Publikacja tej informacji następuje poprzez udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
 10. Usługodawca wysyła drogą elektroniczną informację o zmianie Regulaminu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług, w przypadku związania stron umową zawartą na czas nieoznaczony.
 11. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania trwającej umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
 12. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania obowiązującej umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, z zachowaniem
 13. dniowego okresu wypowiedzenia.

§22. Postanowienia końcowe

 1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w Regulaminie.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 3. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu lub nienależyte świadczenie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami,
 4. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu lub nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Użytkowników niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Usługodawca świadczy Usługi,
 5. korzyści utracone przez Użytkowników niebędących Konsumentami.
 6. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem lub Konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 7. W stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami lub do Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego dopuszczają taką możliwość, za prawo właściwe dla wykonania umowy zawartej z Usługodawcą oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Użytkownika będącego Konsumentem, wynikających z przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego.
 9. W stosunku do umów zawartych z Usługodawcą, w przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje się te przepisy.
 10. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.

 

Definicje użyte w regulaminie

Adresat to osoba lub podmiot, do którego adresowana jest Przesyłka, na podstawie danych zamieszczonych w formularzu zlecenia.

Dni robocze to dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostarczenie to proces doręczenia Przesyłki na zlecenie Nadawcy do wskazanego przez niego miejsca przeznaczenia, realizowany przez Przewoźnika.

Konsument to Użytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Użytkownika to panel umożliwiający zarządzanie zamówieniami Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, pod warunkiem rejestracji i logowania.

Nadawca to Użytkownik zlecający Przewoźnikowi wykonanie Usługi przewozu polegającej na Dostarczeniu Przesyłki na podstawie danych zamieszczonych w formularzu zlecenia.

Przewoźnik to Użytkownik świadczący Usługi przewozowe na rzecz Użytkownika występującego w charakterze Adresata.

Przesyłka to paczka albo paczki nadane na podstawie jednego formularza zlecenia w tym samym czasie z jednego miejsca, do jednego adresata. Za paczkę uznaje się rzecz albo rzeczy zamieszczone w jednym opakowaniu.

Regulamin to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, za pośrednictwem Serwisu.

Serwis to serwis internetowy, prowadzony przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: wyslijkurierem.pl.

Usługa to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu. Zawarcie umowy następuje w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

Usługa przewozu to to usługa przewozu lub usługa pocztowa, polegająca na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i Dostarczaniu przesyłek, świadczona w ramach obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Użytkownika występującego w charakterze Nadawcy na zlecenie Użytkownika występującego w charakterze Adresata.

Usługodawca to Jacek Ciechowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MSTC Jacek Ciechowski z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Polnej 7B, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, pod numerem NIP 9562091691 oraz REGON 362857757, będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Serwisu. Z Usługodawcą można się skontaktować pod numerem telefonu: 575 055 022 oraz przy użyciu adresu e-mail: bok@wyslijkurierem.pl.

Użytkownik to osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, która zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie Usługi.

Załącznik 1: formularz odstąpienia od umowy

Załącznik 2: formularz reklamacyjny

Zapisz się do newslettera

Zapisz się do newslettera

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Fundusze Europejskie
Cel projektu: wdrożenie przez Przedsiębiorcę zupełnie nowej metody świadczenia obecnej usługi, a mianowicie: wdrożenie "pełnej automatyzacji procesu wysyłki".
Planowane efekty: dywersyfikacja działalności, utworzenie nowego miejsca pracy oraz wzrost przychodów. Nr umowy: 5/FWI-C19/2021/618/UPG/1609, wartość projektu: 77 490 zł, kwota dofinansowania to: 59 850 zł.